Email Server

Email dùng thử


 


500Mb Dung lượng lưu trữ

AntiSpam & AntiVirus

05 Địa chỉ Email

Email cá nhân


 
264,000đ
/1 năm

Tích hợp sẵn AntiSpam & AntiVirus

1 địa chỉ Email cho mỗi gói Email cá nhân


5G
Dung lượng lưu trữ

Mail Plus 01


 
600,000đ
/1 năm

5Gb Dung lượng lưu trữ

05 Số lượng hộp thư

05 Email Forwarders

05 Mail list

Quản lý email vào

Quản lý email gửi ra

POP3 Webmail / Microsoft outlook

Mail Plus 02


 
1,440,000đ
/1 năm

15Gb
Dung lượng lưu trữ

20 Số lượng hộp thư

20 Email Forwarders

20 Mail list

Quản lý email vào

Quản lý email gửi ra

POP3 Webmail / Microsoft outlook

Mail Plus 03


 
2,220,000đ
/1 năm

20Gb
Dung lượng lưu trữ

50 Số lượng hộp thư

50 Email Forwarders

50 Mail list

POP3 / outlook

Mail Plus 04


 
3,600,000đ
/1 năm

35Gb
Dung lượng lưu trữ

100 Số lượng hộp thư

100 Email Forwarders

100 Mail list

Quản lý email vào

Quản lý email gửi ra

POP3 Webmail / Microsoft outlook

Mail Plus 05


 
5,400,000đ
/1 năm

150GB
Dung lượng lưu trữ

Không giới hạn Số lượng hộp thư

Không giới hạn Email Forwarders

Không giới hạn Mail list

Quản lý email vào

Quản lý email gửi ra

POP3 Webmail / Microsoft outlook