Hosting Windowns

VNS-W01


 
130,000đ
Rüblük

300 MB Dung lượng

07 GB Băng thông

01 Tên miền chính

Không giới hạn Alias domain, MSSQL

VNS-W02


 
270,000đ
Rüblük

500 MB Dung lượng

20 GB Băng thông

01 Tên miền chính

Không giới hạn Alias domain, MSSQL

VNS-W03


 
378,000đ
Rüblük

1.000 MB Dung lượng

40 GB Băng thông

02 Tên miền chính

Không giới hạn Alias domain, MSSQL

VNS-W04


 
378,000đ
Rüblük

2.000 MB Dung lượng

80 GB Băng thông

04 Tên miền chính

Không giới hạn Alias domain, MSSQL

VNS-W05


 
864,000đ
Rüblük

5.000 MB Dung lượng

200 GB Băng thông

07 Tên miền chính

Không giới hạn Alias domain, MSSQL