Email Server

BASIC


 
4,200,000đ
Yıllık

99% Tỷ lệ gửi mail vào inbox

90GB Dung lượng lưu trữ

512MB Địa chỉ email

Không giới hạn Email forwarder

Không giới hạn Danh sách email

Không giới hạn Tên miền tạo email

1 Địa chỉ IP riêng

SSL Giao thức bảo mật

ADVANCED


 
7,200,000đ
Yıllık

99% Tỷ lệ gửi mail vào inbox

250GB Dung lượng lưu trữ

512MB Địa chỉ email

Không giới hạn Email forwarder

Không giới hạn Danh sách email

Không giới hạn Tên miền tạo email

1 Địa chỉ IP riêng

SSL Giao thức bảo mật

EXTREMMER


 
10,200,000đ
Yıllık

99% Tỷ lệ gửi mail vào inbox

300GB Dung lượng lưu trữ

512MB Địa chỉ email

Không giới hạn Email forwarder

Không giới hạn Danh sách email

Không giới hạn Tên miền tạo email

1 Địa chỉ IP riêng

SSL Giao thức bảo mật

STARTER


 
6,000,000đ
Yıllık

99% Tỷ lệ gửi mail vào inbox

125GB Dung lượng lưu trữ

512MB Địa chỉ email

Không giới hạn Email forwarder

Không giới hạn Danh sách email

Không giới hạn Tên miền tạo email

1 Địa chỉ IP riêng

SSL Giao thức bảo mật